Главная страница

Протокол 1 Одеса 2009 Тема вступ до курсу психології семінарське заняття 2 год. Питання


Скачать 240.5 Kb.
НазваниеПротокол 1 Одеса 2009 Тема вступ до курсу психології семінарське заняття 2 год. Питання
Анкорsem-2009-d-b-5-psyhologija.doc
Дата14.01.2017
Размер240.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаsem-2009-d-b-5-psyhologija.doc
ТипПротокол
#6546
страница1 из 3
Каталог
  1   2   3


МВС УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШІНХ СПРАВ
кафедра юридичної психології та педагогіки


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

навчальної дисципліни

ПСИХОЛОГІЯ

напрям підготовки: 0601 “Право”

спеціальність: «Правознавство» 6.060100, 7.60101,

кваліфікація спеціаліста: юрист,

освітньо-кваліфікаційний рівень - “бакалавр”

для студентів денної форми навчання

Підготував:

старший викладач кафедри

Матієнко Т.В.

викладач кафедри

Пасько О.М.

Обговорений і схвалений

на засіданні кафедри

„ ” серпня 2009р.

Протокол № 1

Одеса – 2009

Тема 1. ВСТУП ДО КУРСУ ПСИХОЛОГІЇ

Семінарське заняття – 2 год.

Питання:

1.Методологічні засади та основні категорії психології.

2.Основні етапи розвитку психології.

3. Галузі психології.

4. Психологія в системі наук.
Методичні рекомендації. Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти повинні засвоїти: що актуальність теми полягає в визначальній ролі розуміння природи психічних явищ для досягнення цілей юридичної діяльності, необхідності знання основних категорій психології та її місця в діяльності правників для подальшого системного сприйняття і засвоєння студентами всього циклу психологічних дисциплін.

При опрацюванні теми студенти повинні приділити увагу тому, що у процесі виконання своїх функціональних обов’язків правники повсякденно вирішують складні та багатопрофільні задачі. Оволодіння системою психологічних знань, навичок і умінь дає їм можливість ефективного їх розв’язання. У той же час, знання основних положень психології дозволяє правникам знаходити резерви для самовдосконалення, самовиховання професійно значущих якостей та психологічної компетенції, формувати готовність до ефективного використання цих знань у професійній діяльності.

Студенти повинні вивчити, що психологія – це наука про закономірності розвитку та функціонування психіки як особливої сфери життєдіяльності. Ще наприкінці двадцятих років Л.С. Виготський відзначав, що психологія не рушиться далі, поки не створить методології.

Студенти повинні засвоїти, що методологія допомагає обрати правильний напрям у розвитку науки, виробити методику досліджень, дати інтерпретацію одержуваних результатів.
Література:

 1. Введение в психологию (под. ред. А.В.Петровского.-М., 1997);

 2. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. — М.: Изд-во МГУ, 1988.

 3. Годфруа Ж. "Что такое психология".-М.,1992;

 4. Загальна психологія: навч. посібник (О. Срипченко, Л.Долинська, З. городнійчук, та ін.- К.: "А.П.Н.", 2001);

 5. Ильясов И. И., Орехов Н. Н. О теории и практике в психологии // Вопр. психологии. — 1989. — № 4.

 6. Лурия А. Р. Эволюционное введение в психологию. — М.: Изд-во МГУ, 1975.

 7. Максименко С.Д. "Психологія у соціальній та педагогічній практиці"- К., 1998;

 8. М'ясоїд П.А. "Загальна психологія. К., 1998";

 9. Немов Р. С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.

 10. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. — М.: Просвещение, 1977.

 11. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. — К.: Рад. шк., 1968.

 12. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М.: Педагогика, 1989.

 13. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. "Довідник з педагогіки і психології". (навч. посібник для викладачів, аспірантів та студентів).-К.,2000.

 14. "Хрестоматия по психологии" под. ред. А.В.Петровского.-М.,1977-С. 53-74. 113-121.

Теми рефератів:

  1. « Етапи становлення психології як науки»,

  2. «Взаємозв’язок принципів і методів психологічної науки»,

  3. «Побудова і використання тестів»,

  4. «Роль психології в оптимізації професійної діяльності»,

  5. «Психологія майбутнього».


Тема 2: . ПСИХІКА І СВІДОМІСТЬ

Семінарське заняття – 2 год.

Питання:

1. Виникнення та розвиток психіки.


2. Функції психіки.

3. Види психічних процесів, види психічних станів, психологічні властивості.

4. Поняття свідомості людини та її структура.

Методичні рекомендації. Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти повинні засвоїти: що психіка – функція мозку, що полягає у відбитку об'єктивної дійсності в ідеальних образах, на основі яких регулюється життєдіяльність організму.

Вивченням мозку займаються різні науки. Його будову досліджує анатомія, а його складну діяльність із різних боків вивчають нейрофізіологія, медицина, біофізика, біохімія, нейрокібернетика.

Психологія вивчає ту властивість мозку, що полягає в психічному відбитку матеріальної дійсності, в результаті якого формуються ідеальні образи реальної дійсності, необхідні для регуляції взаємодії організму з навколишнім середовищем.

Основним поняттям психології є поняття психічного образу.

Психічний образ – цілісний, інтегративний відображення самостійної, дискретної частини дійсності; це інформаційна модель дійсності, використовувана вищими тваринними і людиною для регуляції своєї життєдіяльності.

Психічні образи забезпечують досягнення визначених цілей, і їхній зміст обумовлюється цими цілями. Найбільш загальною властивістю психічних образів є їхня адекватність дійсності, а загальною функцією - регуляція діяльності.

Психіка є продуктом діяльності кори великих півкуль головного мозку. Ця діяльність називається вищою нервовою діяльністю.

Свідомість - вищий етап розвитку психіки її виникнення обумовлене трудовою діяльністю в умовах колективного спілкування.

Свідомість – здатність людини відбивати мир і себе зі знанням, підкоряти своє поведінки людським поняттям і законам.

Для узагальнення теоретичних знань про психіку людини курсантам слід ознайомитись з основними її функціями. Зокрема, вони повинні засвоїти, що:

1) відображення – це реакції людей на зовнішні подразники (світло, колір, температуру);

2) вибірковість – здатність психіки серед великої маси подразників вибирати та реагувати лише на ті, які мають особистісне значення в даний конкретний момент;

3) активність – здатність психіки не тільки відображувати оточуючу дійсність, але й перетворювати її залежно від віку, статі, професії тощо.
Література:

 1. Введение в психологию (под. ред. А.В.Петровского.-М., 1997);

 2. .Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. — М.: Изд-во МГУ, 1988.

 3. Годфруа Ж. "Что такое психология".-М.,1992;

 4. Загальна психологія: навч. посібник (О. Срипченко, Л.Долинська, З. городнійчук, та ін.- К.: "А.П.Н.", 2001);

 5. Ильясов И. И., Орехов Н. Н. О теории и практике в психологии // Вопр. психологии. — 1989. — № 4.

 6. Лурия А. Р. Эволюционное введение в психологию. — М.: Изд-во МГУ, 1975.

 7. Максименко С.Д. "Психологія у соціальній та педагогічній практиці"- К., 1998;

 8. М'ясоїд П.А. "Загальна психологія. К., 1998";

 9. Немов Р. С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.

 10. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. — М.: Просвещение, 1977.

 11. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. — К.: Рад. шк., 1968.

 12. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М.: Педагогика, 1989.

 13. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. "Довідник з педагогіки і психології". (навч. посібник для викладачів, аспірантів та студентів).-К.,2000;

 14. "Хрестоматия по психологии" под. ред. А.В.Петровского.-М.,1977-С. 53-74. 113-121.

Теми рефератів:

1.«Наукова психологія в моєму житті»,

2. «Наступність у розумінні природи психіки від давнини до нашого часу»,

3. «Системність у роботі мозку психічної діяльності»,

4. «Роль праці у виникненні людської свідомості».
Тема 3:ПСИХІЧНІ ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

Семінарське заняття – 4 год.

Питання:

1. Поняття про відчуття та сприймання як початкові ланки пізнавального процесу.

1.1 Нейрофізіологічні механізми відчуттів та сприймання.

1.2 Властивості й закономірності відчуттів та сприймання.

1.3 Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку й оброботки інформації. 1.4 Основні види розладів відчуття і сприймання.

2. Загальна характеристика процесів пам'яті.

2.2 Вивчення пам'яті.

2.3 Розвиток пам'яті.

2.4 Вікові особливості пам'яті.

2.5 Порушення пам'яті.

2.6 Розлади інтелекту.

2.7 Вікові особливості інтелекту.

3. Поняття про увагу.

3.1 Властивості уваги.

3.2 Розвиток і виховання уваги.

4. Операції мислення.

4.1 Складові елементи мислення.

4.2 Основні характеристики мислення.

4.3 Типи і види мислення.

4.4 Міжпівкульна асиметрія головного мозку.

4.5 Вікові особливості мислення.

4.6 Порушення мислення.

4.7 Порушення мови.

Методичні рекомендації. Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти повинні засвоїти: що пізнавальна діяльність – це процес відображення в мозку людини предметів та явищ дійсності. Відображення реальності в людської свідомості може відбуватися на рівні чуттєвого та абстрактного пізнання. Чуттєве пізнання характеризується тим, що предмети і явища об’єктивного світу безпосередньо діють на органи чуття людини – її зір, слух, нюх, тактильні та інші аналізатори і відображуються у мозку. До цієї форми пізнання дійсності належать пізнавальні психічні процеси відчуття та сприймання. Враження, одержані за допомогою відчуттів і сприймань, несуть інформацію про зовнішні ознаки та властивості об’єктів, утворюючи чуттєвий досвід людини.

Вищою формою пізнання людиною дійсності є абстрактне пізнання, що відбувається за участю процесів мислення та уяви.

Важливу роль у пізнавальної діяльності людини відіграє пам'ять, яка своєрідно відображає, фіксує й відтворює те, що відображується у свідомості у процесі пізнання. Пізнання предметів і явищ об’єктивної дійсності, психічного життя людини здійснюється всіма пізнавальними процесами. Студентам необхідно ретельно вивчити визначення відчуттів та сприймання. Характеризуючи увагу як складне психічне явище, необхідно засвоїти основні її функції та диференціювати основні її види. Вивчаючи існуючі теорії пам'яті, необхідно ознайомитись із фізіологічними та біохімічними теоріями пам'яті. При самостійному опрацюванні теми необхідно також вивчити основні процеси та різновиди пам'яті і їх характеристику, відзначаючи як проявляється продуктивність пам'яті при вирішенні службових завдань. Далі слід зупинитись на загальній характеристики мислення та уяви, охарактеризувати операції мислення та основні якості професійного мислення, умови їх розвитку. визначити роль уяви в професійній діяльності юриста.

Завершуючи вивчення теми, необхідно опрацювати питання підструктури особистості працівника правоохоронних органів, які об’єднують значущі для діяльності якості (спостережливість, уявлення, пам’ять, мислення, психологічну стійкість тощо), слід зазначити, що ці якості набувають специфічного професійного розвитку та спеціальної професійної спрямованості в процесі виконання діяльності, тренінгу та вправ, зокрема на основі одержаних теоретичних знань з курсу “Психологія”.

Література:

Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія :Підручник .-К., 1995.,-304 с.

 1. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2006.- 583 с: ил.-(Серия „Учебник нового века”).

 2. Макарова Л.Л., Синельников В.М. Загальна психологія : методичні розробки семінарських занять: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005.-200 с.

 3. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник .- Видання друге, перероблене та доповнене.- Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004.-272 с.

 4. Немов Р.С. Психология. Учебник для студентов высших пед. учеб. заведений. В 3 кн. Кн.1. Общие основы психологи. – 2-е изд. М. : Просвещение: ВЛАДОС, 1995.- 576 с.

 5. Немов Р.С. Психология. Учебник для студентов высших пед. учеб. заведений. В 3 кн. Кн.2. Общие основы психологи. – 2-е изд. М. : Просвещение: ВЛАДОС, 1995.- 496с.

 6. Общая психология : Учеб. для студентов пед. ин-тов. А.В. Петровский, А.В.Брушлинский , В.П. Зінченко и др.; Под ред. А.В. Петровского.-3-е изд., перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1986.- 464 с

 7. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник.- К.: Академвидав, 2003.- 448 с. (Альма – матер).

 8. Мороз Л.І. Теоретичні засади та організація психологічного тренінгу в органах внутрішніх справ.: Монографія.- К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005.- 228 с.

10. Лапшина В.Л., Москавець В.И. Искусство делового общения работников органов внутренних дел. Харьков, Национальный универитет внутренних дел, 2004.- 84 с.

11. Деликатный С.К., Половникова Ж.Ю., Прыгунов П.Л. Основы профессиональной и психологической подготовки сотрудников личной охраны.- Киев, 1998.

12. Узнадзе Д.Н. Общая психология / Пер.с грузинского Е.Ш.Чамахидзе ; Под ред. И.В.Имедадзе .- М.: Смысл; СПб.: Питер, 2004.- 413 с.; ил.-(Серия „Живая классика”).

13. Казаков В.Г., Кондратьев Л.Л. Психология: Учебник для индустр. – пед. техникумов. – М. : Высш. шк., 1989.- 383 с.

14. Психологія: Підручник/ Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін..; за ред..Ю.Л.Трофімова.-К,: Либідь, 2001.

Теми рефератів:

1.«Відчуття та сприймання як процеси безпосереднього чуттєвого відображення»,

2.«Класичні та сучасні теорії уваги»,

3.«Основні психотехнічні прийоми керування увагою та її урахування правником»,

4.«Психологічні фактори, які впливають на відволікання уваги»,

5.«Психологічні закономірності пам’яті»,

6.«Експериментальні методи дослідження пам’яті»,

7.«Основні фактори що впливають на продуктивність пам’яті та їх розвиток у майбутнього правника»,

 1. «Психологічна характеристика мислення»,

 2. «Роль уявлення в діяльності правника».

Тема 4:КОМУНІКАЦІЯ

Семінарське заняття – 2 год.

Питання:

1. Поняття спілкування.

2. Структура мовного спілкування.

3. Функції та види спілкування.

4. Мовні звукові явища.

5.Засоби вербального та невербального спілкування.

6.Поняття та умови встановлення психологічного контакту.

7. Особливості сприймання і розуміння людини людиною.

Методичні рекомендації.Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти повинні засвоїти:що спілкування як особливого роду діяльність – це творча гра інтелектуальних та емоційних сил співбесідників, це, надалі, взаємне навчання партнерів, досягнення ними нових знань під час обговорення предмета, нарешті, досягнення встановлених кожною стороною мети переговорів (обмін думками, враженнями).

Люди можуть обмінюватись різними типами інформації на різних рівнях. Відомо, що спілкування не вичерпується усними або письмовими повідомленнями. В цьому процесі важливу роль грають емоції, манери партнерів, жести. Психологами встановлено, що в процесі взаємодії людей від 60 до 80% комунікацій здійснюється за рахунок невербальних засобів вираження і лише 20-40% інформації передається за допомогою вербальних. Ці дані заставляють нас замислитись над значенням невербального спілкування для взаєморозуміння людей, звернути особливу увагу на значення жестів і міміки людини, а також породжують бажання оволодіти мистецтвом тлумачення цієї особливої мови, якою ми усі розмовляємо, навіть не усвідомлюючи цього.

Особливістю невербальної мови є те, що її виявлення обумовлене
імпульсами нашої підсвідомості, і відсутність можливості підробити ці
імпульси дозволяє нам довіряти цій мові більше, ніж звичайному вербальному каналу спілкування.

Успіх будь-якого контакту в значній мірі залежить від уміння встановлювати довірливий контакт зі співбесідником, а такий контакт залежить не стільки від того, що ви говорите, скільки від того, як ви тримаєтесь. Саме тому особливу увагу слід звертати на манеру, позу і міміку співбесідника, а також на те, як він жестикулює.

Розуміння мови міміки та жестів дозволяє більш точно визначити позицію співбесідника. Читаючи жести, ви здійснюєте зворотну дію, котра грає визначну роль в цілісному процесі ділової взаємодії, а сукупність жестів є важливою складовою такого зв’язку. Ви можете зрозуміти, як сприйнято те, що ви говорите, - зі схваленням чи вороже, розкутий співбесідник чи ні, зайнятий самоконтролем чи нудьгує.

Знання мови жестів і рухів дозволяє не лише краще розуміти співбесідника, а й (що найважливіше) передбачити, яке враження справило на нього почуте ще до того, як він висловиться з цього приводу. Іншими словами, така безслівна мова може попередити вас про те, чи слід змінити свою поведінку чи зробити щось інше, щоб досягти потрібного результату.

Студентам необхідно вивчити поняття спілкування, функції, види та форми спілкування, засоби вербального та невербального спілкування, поняття та умови встановлення психологічного контакту, при цьому зосередитися на основних його функціях (комунікативний, інтерактивний та перцептивний). При вивчені теми, слід звернути увагу на специфіку спілкування в юридичній діяльності на психологічні закономірності передачі та розпізнавання вербальної та невербальної iнформацiї, особливості взаємодії з малими i великими групами людей. Для цього треба ознайомитись з особливостями сприймання і розуміння людини людиною (міжособистий простір, жести, міміка тощо) та оволодіти практичними навичками техніки професійного спілкування.

Література:

1. . Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія :Підручник .-К., 1995.,-304 с.

2.Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2006.- 583 с: ил.-(Серия „Учебник нового века”).

3.Макарова Л.Л., Синельников В.М. Загальна психологія : методичні розробки семінарських занять: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005.-200 с.

4.Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник .- Видання друге, перероблене та доповнене.- Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004.-272 с.

 1. Немов Р.С. Психология. Учебник для студентов высших пед. учеб. заведений. В 3 кн. Кн.1. Общие основы психологи. – 2-е изд. М. : Просвещение: ВЛАДОС, 1995.- 576 с.

 2. Немов Р.С. Психология. Учебник для студентов высших пед. учеб. заведений. В 3 кн. Кн.2. Общие основы психологи. – 2-е изд. М. : Просвещение: ВЛАДОС, 1995.- 496с.

 3. Общая психология : Учеб. для студентов пед. ин-тов. А.В. Петровский, А.В.Брушлинский , В.П. Зінченко и др.; Под ред. А.В. Петровского.-3-е изд., перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1986.- 464 с

 4. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник.- К.: Академвидав, 2003.- 448 с. (Альма – матер).

 5. Мороз Л.І. Теоретичні засади та організація психологічного тренінгу в органах внутрішніх справ.: Монографія.- К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005.- 228 с.

10. Лапшина В.Л., Москавець В.И. Искусство делового общения работников органов внутренних дел. Харьков, Национальный универитет внутренних дел, 2004.- 84 с.

11. Деликатный С.К., Половникова Ж.Ю., Прыгунов П.Л. Основы профессиональной и психологической подготовки сотрудников личной охраны.- Киев, 1998.

12. Узнадзе Д.Н. Общая психология / Пер.с грузинского Е.Ш.Чамахидзе ; Под ред. И.В.Имедадзе .- М.: Смысл; СПб.: Питер, 2004.- 413 с.; ил.-(Серия „Живая классика”).

13. Казаков В.Г., Кондратьев Л.Л. Психология: Учебник для индустр. – пед. техникумов. – М. : Высш. шк., 1989.- 383 с.

14. Психологія: Підручник/ Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін..; за ред..Ю.Л.Трофімова.-К,: Либідь, 2001.

15. Бодалев А. А Восприятие и понимание человека человеком. — М, 1982.

16. Брикман Р, Кершнер Р. Гений общения: пособие по психологиче­ской самозащите. — С.-Пб., 1997.

17. Дерябо С., ЯсвинВ. Гроссмейстер общения. — М., 1997.

18. Зарайский Д. А Управлять чужим поведением. — Дубна, 1997.

19. Кабрин В. И. Транскоммуникация и личностное развитие. — Томск, 1992.

20. Рюкле X. Ваше тайное оружие в общении. Мимика, жест, движе­ние. — М.,1996.

21. Хохелъ С. Целостное восприятие личности и методы определения ее типа. — К., 1992.

22. Экман П. Психология лжи. — К., 1999.
Теми рефератів:

 1. «Невербальне спілкування»,

 2. «Спільна діяльність як взаємодія»,

 3. «Основні феномени міжособистісного розуміння»,

 4. «Значення засобів невербальної комунікації в діяльності юриста»,

 5. «Методика Л. Філонова встановлення психологічного контакту».


  1   2   3

перейти в каталог файлов
связь с админом