Главная страница
qrcode

релігієзнавство 4 курс. Тема. Християнство в Україні


Скачать 35.68 Kb.
НазваниеТема. Християнство в Україні
Анкоррелігієзнавство 4 курс.docx
Дата22.04.2019
Размер35.68 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файларелігієзнавство 4 курс.docx
ТипДокументы
#46278
Каталог

Практичне заняття 1-2. Тема. Християнство в Україні.

План
Історія православ’я та сучасний стан православ’я в Україні.
Католицизм в Україні та на Вінниччині.
Українська греко-католицька церква. Греко-католицизм на Вінниччині.
Протестантські конфесії в Україні та на Вінниччині.
Старообрядництво в Україні та на Вінниччині.
Практичне заняття 3. Тема. Сучасні національні та світові релігії в Україні.

План
Національні релігії (іудаїзм, неоіндуїзм, караїзм).
Буддистські напрями (дзен-буддизм, тибетський буддизм, Нітерен та інші).
Іслам в Україні та на Вінниччині.
Практичне заняття 4. Тема. Сучасні нетрадиційні релігії в Україні та на Вінниччині.

План
Причини виникнення та розповсюдження нетрадиційних релігій і синкретичних культів в Україні.
Неохристиянські об’єднання.
Неоязичництво.
Синтетичні неорелігії.
Неоорієнталістські культи.
Езотеричні об’єднання.
Сайєнтологічні рухи.
Психотехнічні культи.
Рекомендована література

Базова
1. Гараджа В.И. Религиеведение / В.И. Гараджа. – М., Наука, 1995. – 160 с.

2. Гараджа В.И. Социология религии / В.И. Гараджа. – М., Наука, 1996. – 356 с.

3. Ерышев А.А. Религиеведение / А.А. Ерышев. – К., Наукова думка, 1999. - 250 с.

4. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К., Наукова думка, 1999. – 320 с.

5. Лубський В.І.Релігієзнавство / В.І. Лубський. – К., Вища школа, 1997. – 380 с.

6. Мень А. История религий: в 2-х кн. Книга 1: В поисках Пути, Истины и Жизни / А. Мень. – М., Вече, 1999. – 720 с.

7. Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., Наука, 1994. – 410с.

8. Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций / А.А. Радугин. – М., Наука, 1996. – 260 с.

9. Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К., КНУ, 1997. – 290 с.

10. Релігієзнавство: Підручник / за ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., Либідь, 2000. – 472 с.

11. Релігієзнавчий словник. – К., Вища школа, 1996. – 230 с.

12. Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., Наука, 1998. – 190 с.

13. Ходькова Л.П. Релігієзнавство / Л.П. Ходькова. – Львів, ЛНУ, 2001. – 256 с.

Допоміжна
1. Горський В.А. Адвентизм: історія і сучасність / В.А. Горський. – К., Наукова думка, 1987. – 234 с.

2. Григулевич І.Р. Папство. Століття ХХ / І.Р.Григулевич. - К., Наукова думка, 1988. – 370 с.

3. Григулевич И.Р. Инквизиция /И.Р. Григулевич. – М., Наука, 1985. – 196 с.

4. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні / М. Грушевський. – Львів.,1925. – 211 с.

5. Закович М.М. Релігієзнавство / М.М. Закович. – К., Вища школа, 2000.

6. Запровадження християнства на Русі. – К., Наукова думка, 1988. – 184 с.

7. Історія християнської церкви на Україні (релігієзнавчий довідковий нарис) К., Наукова думка, 1992. – 340 с.

8. Ислам. Проблеми идеологии, права, политики и економики. – М., Наука,1985.

9. Калинин Ю.А. Модернизм русского православия / Калинин Ю.А. – К., Вища школа, 1988. – 257 с.

10. Косуха П.У. Наука про походження релігії / П.У. Косуха. – К., Вища школа, 1976. - 177 с.

11. Калінін Ю.А. Харьковщенко І.А. Релігієзнавство / Ю.А. Калінін, І.А. Харьковщенко. – К., Наукова думка, 1998. – 367 с.

12. Лобовик Б.А. Релігія як соціальне явище / Б.А. Лобовик. К., Наукова думка, 1976. – 210 с.

13. Огіенко І.І. Українська церква / І.І. Огієнко. – К., Абрис, 1993. – 284 с.

14. Религии мира. Енциклопедия. Москва: Аванта, 1996. – 734 с.

15. Танчер В.К. Проблеми теорії наукового атеїзму / В.К. Танчер. – К., Вища школа, 1985. – 328 с.

16. Токарев С.А. Религии в истории народов мира / С.А. Токарев. – М., Политиздат, 1982. – 432 с.

15. Інформаційні ресурси
1. http://relig-library.pstu.ru/

2. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/_INDEX_RELIG.php

3. http://www.rodon.org/lib

4. http://banauka.ru/35.html

5. http://sbiblio.com/biblio/archive/mironov_osnovi/00.aspx

6. http://yro.narod.ru/bibliotheca/rubricator/elbib27.htm

7. http://www.studd.ru/lib/2/33/

8. http://booklib.in.ua/category/biblioteka-knig/religiovedenie

9. http://www.religiopolis.org/

10. http://www.ahmerov.com/section_17.html

Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування, усне та письмове опитування, самостійна робота
ІНДЗ
ККР
Підсумковий контроль
Сума
Т1

Т2

Т3

Т4

Інд.


залік
100
9
9
9
9
30
14
20


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
для заліку
90-100
А
відмінно

відмінно
80-89
В
дуже добре
дуже добре
75-79
С
добре
добре
60-74
D
задовільно
задовільно
50-59
Е
достатньо
достатньо
35-49
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з можливістю повторного складання
1-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Теми індивідуальних завдань:
Православ’я в Україні (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими християнськими конфесіями та релігіями).
Православ’я на Вінниччині (історія виникнення та поширення, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими християнськими конфесіями та релігіями).
Католицизм в Україні (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими християнськими конфесіями та релігіями).
Католицизм на Вінниччині (історія виникнення та поширення, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими християнськими конфесіями та релігіями).
Українська греко-католицька церква в Україні (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими християнськими конфесіями та релігіями).
Українська греко-католицька церква на Вінниччині (історія виникнення та поширення, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими християнськими конфесіями та релігіями).
Протестантизм в Україні (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими християнськими конфесіями та релігіями).
Протестантизм на Вінниччині (історія виникнення та поширення, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими християнськими конфесіями та релігіями).
Старообрядництво в Україні (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими християнськими конфесіями та релігіями).
Старообрядництво на Вінниччині (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими християнськими конфесіями та релігіями).
Іудаїзм в Україні (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими християнськими конфесіями та релігіями).
Іудаїзм на Вінниччині (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими християнськими конфесіями та релігіями).
Національні релігії в Україні (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими християнськими конфесіями та релігіями).
Буддистські напрями в Україні (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими християнськими конфесіями та релігіями)..
Іслам в Україні (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими релігіями).
Неохристиянські об’єднання в Україні (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими релігіями).
Неоязичництво в Україні (РУНВіра, Ладовірство, Собор рідної віри, Великий вогонь) (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими релігіями).
Неоязичництво на Вінниччині (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими релігіями).
Синтетичні неорелігії в Україні (Церква об’єднання (Асоціація Святого Духа), Віра багаї, Церква уніфікації) (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими релігіями).
Неоорієнталістські культи в Україні («АУМ Сенрікьо», Міжнародне товариство свідомості Кришни, Товариство Шрі Ауробіндо, Товариство ведичної культури) (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими релігіями).
Езотеричні об’єднання (Реріхівське товариство, Асоціація „Живої етики”, Теософія, Братство Грааль) (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими релігіями).
Сайєнтологічні рухи в Україні (Діанетика, АСТІКА, Наука розуму, Християнська наука, Церква саєнтології Р. Хаббарда) (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими релігіями).
Психотехнічні культи в Україні (Трансцендентальна медитація, Біле братство, Вогняна квітка. Сатанізм, демонологія) (історія виникнення та поширення, географія, течії, місце та роль у соціокультурному просторі, взаємозв’язки із іншими релігіями).
Причини та механізми політизації релігійного життя у світі.
Причини та механізми політизації релігійного життя в Україні.
Місце і роль релігії в сучасній міжнародній політиці.
Релігія і міжнародні відносини.
Релігія і сучасні глобалізаційні процеси.
Міжконфесійні і внутріконфесійні колізії в Україні: причини та наслідки.
Законодавче закріплення свободи совісті в Україні.
Зміст Корану та його значення для мусульман.
Зміст Біблії та її значення для християн.
Зміст Тори та її значення для іудеїв.
Космологія буддизму.

Теми, що виносяться на залік із релігієзнавства
Тема 1. Релігія як суспільне явище і складова частина духовної культури

Предмет релігієзнавства як науки. Релігієзнавство як галузь знань. Виникнення та становлення релігієзнавства як окремої галузі знань.

Релігієзнавство як навчальна дисципліна. Мета та завдання курсу. Предмет, методи, поняття, терміни. Оцінка релігії та історичних форм вільнодумства. Принципи наукової об’єктивності, конкретно-наукової послідовності, толерантності, гуманізму у вивченні курсу релігієзнавства. Світоглядна спрямованість релігієзнавства.

Основні розділи релігієзнавства: історія і теорія релігії, філософія релігії, соціологія релігії, психологія релігії, феноменологія релігії, антропологія релігії, культурологія релігії, вільнодумство.

Релігія як феномен духовної культури. Наукове і релігійне розуміння духовної культури: об’єктивна зумовленість місця релігії у сфері духовної культури як самостійної і специфічної форми суспільної свідомості. Особливості впливу релігії на різні сфери духовної культури, насамперед естетичне освоєння світу. Роль релігії і церкви в духовно-культурному вихованні підростаючого покоління. Співвідношення релігії і культури. Релігійна культура.

Релігія як предмет дослідження. Богословсько-теологічний та філософський підходи до вивчення релігії. Особливості наукового методу пізнання релігії. Визначення релігії. Основні релігієзнавчі концепції (об’єктивно-ідеалістичні, суб’єктивно-ідеалістичні, матеріалістичні, натуралістичні, соціологічні) та їхня загальна характеристика.

Структура релігії: релігійна свідомість, релігійний культ, релігійні організації. Функції релігії та її роль у житті суспільства.
Тема 2. Становлення релігії та її ранні форми

Основні концепції походження релігії. Наукові концепції походження релігії. Міфологічна концепція походження релігії (Ф.Мюллер). Анімістична концепція (Е.Тейлор, Г.Спенсер, Г.Купов). Аніматизм – концепція яку розробляли етнографи В.Г.Богораз та Л.Я.Штернберг. Концепція преанімізму (Р.Маретт, Л.Леві-Брюль). Преанімізм французького соціолога Е.Дюркгейма. Магічна концепція Д.Фрезера. Психологічна концепція З.Фройда. Прамонотеїстична концепція Патера Шмідта і Е.Ленга.

Класифікації релігії: нормативна, географічна, етнографічна, лінгвістична, генетична, філософська, морфологічна. Соціологічний підхід до класифікації релігії: п’ятиетапна класифікація Р.Белла. Історичний характер релігії. Причини виникнення релігії. Феноменологія релігії.

Родоплемінні культи.

Тотемізм. Корені тотемізму. Віра в тотемічних предків. Тотеми та їхня міфологізація. Тотемізм в епоху палеоліту. Тотемізм у сучасних відсталих племен.

Магія. Первісне чаклунство. Соціальні підґрунтя магічних обрядів.

Знахарство. Знахарство як форма вірування. Знахарство у сучасній Україні..

Анімізм. Анімістичні форми вірувань, які існують у примітивних типах суспільства.

Анімалізм – сукупність магічних обрядів і вірувань. Уявлення про родового покровителя у вигляді тварини або рослини. Витоки анімалізму. Залишки анімалістичних уявлень у монотеїстичних релігіях.

Аніматизм. Виникнення аніматизму в первісному суспільстві. Основа аніматизму – віра в предмети природи, що мають ті ж властивості, що й людина.

Шаманізм як форма вірування. Початки шаманізму. Корені шаманізму, шаманське уявлення про духів. Етапи еволюції шаманізму.
Тема 3. Національні релігії

Поняття національно-державної (етнічної) релігії. Ранні національні релігії. Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор’я. Релігійно-філософська система стародавнього Єгипту. Релігія античного світу: релігія кріто-мікенської епохи. Релігія античної Греції. Стародавня римська релігія. Еллінізація римської релігії. Виникнення культу імператора.

Іудаїзм – перша монотеїстична релігія. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку іудаїзму. Історичні форми іудаїзму. Сучасний іудаїзм та його напрямки. Особливості іудейської догматики та культу. Священні книги іудаїзму: Танах, Талмуд.

Релігія вед. Брахманізм. Віровчення і культ. Упанішади. Маздеїзм, зороастризм: віровчення, культ, етична система. Священна книга зороастризму Авеста.

Мітраїзм. Особливості віровчення і культу.

Індуїзм. Віровчення і культ. Основні напрями індуїзму.

Джайнізм. Етика джайнізму. Спосіб життя джайнів. Джайнізм в історії Індії.

Сикхізм. Причини виникнення. Віровчення і культ. Релігійно-політична та філософська система сикхізму.

Конфуціанство як соціально-політичне, етичне вчення і як релігія. Конфуціанство в історії Китаю.

Даосизм. Філософія даосизму. Даоси в середньовічному Китаї. Пантеон даосизму.

Синтоїзм – японська національна релігія. Особливості синтоїзму як віровчення. Синтоїстський культ. Синтоїстська література. Догматика та обряди державного синто.
Тема 4. Світові релігії: Буддизм

Історія виникнення буддизму. Формування вчення про Будду. Ранні буддійські общини. Священні книги. Світоглядні основи буддизму. Віровчення та культ. Буддійський пантеон. Обряди, звичаї, свята. Чотири істини буддизму. Восьмиступеневий шлях. Космологія буддизму. Поняття нірвани. Аналіз дхарм. Морально-етичні норми буддизму. Буддійське мистецтво і архітектура. Основні течії у буддизмі: хінаяна, махаяна.

Ламаїзм: виникнення та поширення. Основні положення ламаїзму. Ламаїстська обрядовість. Дацанські свята.

Дзен-буддизм: виникнення та поширення. Відмітні особливості дзен-буддизму. Ріндзай-дзен: коани, саторі. Сото-дзен: просвітлення у процесі медитації.

Міжнародні буддійські організації. Буддизм в Україні.
Тема 5. Світові релігії: Іслам

Соціально-культурні причини виникнення та історія розвитку ісламу. Ідейні джерела ісламу. Вплив мусульманської ідеології на арабський світ. Мусульманське віровчення, культ, обряди, свята, принцип єдинобожжя, вчення про передбачення, есхатологія. Священне писання ісламу: Коран та Суна. Хадіси. Стовпи ісламу. Шаріат. Мусульманське право: структура та джерела. Основні напрямки в ісламі: сунізм, шиїзм, суфізм, харіджизм. Мусульманське сектантство. Мусульманська культура. Традиціоналізм та модернізм в ісламі. Іслам в Україні.

Зростання впливу ісламу у постколоніальний період. Наслідки сучасної політизації ісламу та ісламізація політики. Ісламський фундаменталізм. Іслам і міжнародний тероризм.
Тема 6. Світові релігії: Християнство

Становище Палестини у складі Римської імперії. Історичні умови виникнення християнства: соціально-економічні та політичні обставини, духовна атмосфера. Кумранська община (Євсеї). Біблія – священна книга християнства. Образ Ісуса Христа в Євангеліях. Релігійне вчення раннього християнства. Есхатологічний та соціальний вимір християнства у часи його виникнення. Первісні християнські громади. Формування церковної організації, віровчення і культу. Розповсюдження християнства. Відносини помісних церков. Собори ІІ –ІІІ ст. Боротьба з єресями. Християнські богослови перших століть.

Суперництво Риму і Константинополя у церковних справах. Поділ 1054 р., його передумови, чинники та наслідки.

Католицизм у контексті історії. Догматичні особливості віровчення та культу католицизму. Система організації та управління. Інститут папства як суспільно-політичний чинник. Західне чернецтво. Світські католицькі організації. Католицька церква в Новій та Новітній історії. Католицизм в Україні. ІІ Ватиканський собор. Політика Аджорнаменто. Соціальна доктрина католицької церкви. Понтифікат Іоанна Павла ІІ та Бенедикта ХVI.

Догматичні особливості православ’я. Особливості розуміння і здійснення таїнств та обрядів православ’я. Особливості богослужіння. Використання мистецтв. Побудова та оздоблення храму. Особливості церковних свят православ’я. Різниця календарів православної та католицької церков. Церковна організація у православ’ї. Вселенське православ’я. Соборність та централізований єпископальний устрій, їхнє співвідношення. Організація чернечого життя: своєрідність східної традиції. Історичні умови хрещення України. Історія православ’я в Україні. Українська греко-католицька церква. Рух за незалежну руську митрополію і Українську православну церкву. Сучасний стан православ’я в Україні.

Причини виникнення та історичні умови Руху Реформації. Німецька «Бюргерська» Реформація. Мартін Лютер. «Цюріхська Реформація». Ульріх Цвінглі. «Женевська реформація». Жан Кальвін. Доктрина божественного передвизначення. Офіційна реформація у Британії. Англіканство (Єпископальна Церква). Лютеранство (Аугсбурзьке віросповідання). Кальвінізм. Своєрідність віросповідних засад протестантизму. Особливості культової практики.

Історичні умови виникнення та існування пізнього протестантизму. «Сектантські» ознаки та їхня еволюція. Пресвітеріанство. Конгрегаціоналізм. Баптизм. Квакери. Методизм. Адвентизм. Мормони (Церква Ісуса Христа святих останніх днів). Армія Спасіння. Свідки Ієгови. П’ятидесятництво. Протестантські конфесії в Україні.
Тема 7. Сучасні нетрадиційні релігії

Причини виникнення та широкого розповсюдження нетрадиційних релігій і синкретичних культів. Загальна характеристика і класифікація нетрадиційних релігій. Визначення поняття «неорелігія». Географія неорелігій. Перспективи розвитку і поширення неорелігій.

Релігія і містика. Небезпека тоталітарних культів. Спільне та відмінне між ними. Різновиди містицизму нового часу. Проникнення містицизму в наукову сферу та поширення його серед молоді.

Характер віровчення і діяльності найбільш поширених міжнародних нетрадиційних релігійних організацій.

Неохристиянські об’єднання: Церква Христа, Міжнародна християнська місія, Християнська місія «Еммануїл», Діти Бога, Церква перемоги, Церква Скелі, Слово життя, Слово віри, Чиста Церква, Християнська Надія, Церква Апокаліпсису, Церква Віссаріона, Богородицький центр.

Неоязичництво: РУНВіра, Ладовірство, Собор рідної віри, Великий вогонь.

Синтетичні неорелігії: Церква об’єднання (Асоціація Святого Духа), Віра багаї, Церква уніфікації.

Неоорієнталістські культи: «АУМ Сенрікьо», Міжнародне товариство свідомості Кришни, Товариство Шрі Ауробіндо, Товариство ведичної культури.

Езотеричні об’єднання: Реріхівське товариство, Асоціація „Живої етики”, Теософія, Братство Грааль.

Сайєнтологічні рухи: Діанетика, АСТІКА, Наука розуму, Християнська наука, Церква саєнтології Р. Хаббарда.

Психотехнічні культи: Трансцендентальна медитація, Біле братство, Вогняна квітка. Сатанізм, демонологія.
Тема 8. Держава і релігія

Стосунки між державою і церквою в історії розвитку суспільств. Місце і роль релігії в громадянському житті держави. Наукове розуміння свободи совісті. Демократичні принципи нового українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Соціальне, юридичне, економічне, ідеологічне забезпечення свободи совісті в Україні. Місце свободи совісті в системі демократичних свобод. Елементи свободи совісті. Відокремлення церкви від держави та школи від церкви.

Свобода совісті в країнах західної демократії та країнах мусульманського світу.

перейти в каталог файлов


связь с админом