Главная страница
qrcode

Методичні вказівки для складання державного іспиту з предмету теорія держави та права


НазваниеМетодичні вказівки для складання державного іспиту з предмету теорія держави та права
Анкорmetod vkaz di tdp.doc
Дата11.12.2017
Размер61.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаmetod_vkaz_di_tdp.doc
ТипМетодичні вказівки
#32905
Каталог

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для складання державного іспиту з предмету
«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА»
для студентів спеціальності

«Правознавство»

ОКР «молодший спец»

Суми - 2012

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний іспит проводиться в усній формі. Час на підготовку до відповіді 60 хвилин. Оцінювання знань проводиться за 5-бальною шкалою.
ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА»
Розділ 1. Теорія держави. Місце навчальної дисципліни «Теорія держави та права» в системі юридичних (взаємозв’язок з галузями права) та соціальних наук (взаємозв’язок з соціологією, філософією, історією, політологією, економічною теорією тощо). Функції «Теорії держави та права»: ідеологічна, евристична, системотворча, комунікативна, прогностична, методологічна, онтологічна, навчальна, практично-прикладна.

Загальні передумови виникнення держави. Поділ суспільної праці та його вплив на формування держави. Теорії походження держави. Цивілізаційний та формаційний підхід у типології держави.

Ознаки держави: територія, суверенітет, апарат публічної влади, правова система, право на збір податків, державна мова, державна символіка, зовнішні зв’язки, апарат примусу, фінансова система та грошова одиниця. Сутність та призначення держави в суспільстві. Держава в політичній системі суспільства. Співвідношення державної та політичної влади. Взаємозв’язок держави і громадянського суспільства. Складові громадянського суспільства.

Мета та завдання держави. Основні функції держави: внутрішні, зовнішні. Правові та організаційні форми здійснення функцій держави.

Поняття та загальна характеристика елементів форми держави. Форма державного правління. Форма державного устрою. Форма державного режиму.

Складові елементи механізму держави. Рівні механізму держави. Апарат держави його структура. Види органів держави. Принцип розподілу державної влади. Місцеве самоврядування. Співвідношення органів держави та місцевого самоврядування. Основні ознаки правової держави.

Сучасні концепції держави. Філософія держави. Теорії про суть, цілі і завдання, засоби і методи діяльності, шляхи і перспективи подальшого розвитку держави.

Розділ 2. Теорія права Поняття права, його основні ознаки. Принципи права. Функцій права та їх види. Співвідношення держави і права. Форми джерела права. Дія нормативно-правових актів у просторі, за колом осіб та у часі. Зворотна сила закону.

Поняття, види та ознаки соціальних норм. Поняття, ознаки та місце норм права в системі соціальних норм. Класифікація норм права. Поняття та види спеціалізованих норм права. Структура норм права. Співвідношення норм права та статті нормативно-правового акта.

Поняття та елементи структури системи права. Загальна характеристика галузей права. Предмет і метод правового регулювання як підстави розподілу права на галузі, підгалузі та інститути права. Поняття системи законодавства та її структури. Систематизація нормативно-правових актів. Співвідношення системи права та системи законодавства.

Ознаки правотворення. Етапи правотворення. Правотворчість як етап правотворення. Стадії, ознаки, принципи, функції правотворчості. Законодавчий процес в сучасній Україні. Реалізація і застосування норм права. Реалізація норм права:ї поняття, основні ознаки та форми. Застосування норм права. Види актів застосування норм права. Прогалини в законодавстві та способи їх подолання. Аналогія закону. Аналогія права. Субсидіарне застосування норм права. Юридичні колізії. Види колізій в законодавстві.

Поняття тлумачення правових норм. Види тлумачення правових норм. Офіційне тлумачення. Нормативне тлумачення. Казуальне тлумачення. Неофіційне тлумачення. Доктринальне тлумачення. Тлумачення за обсягом. Способи тлумачення правових норм. Граматичний, логічний, систематичний, історичний, функціональний спосіб тлумачення правових норм.

Поняття та ознаки правових відносин. Склад (елементи) правових відносин. Класифікація правових відносин. Поняття і види правових відносин. Поняття та структура правосуб’єктності. Держава як суб’єкт правових відносин. Поняття і види об’єктів правових відносин. Зміст правових відносин (фактичний, юридичний). Поняття та види юридичних фактів.

Поняття та ознаки правової поведінки. Правомірна поведінка, правопорушення, зловживання правом, об’єктивно-протиправна поведінка. Ознаки правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Правопорушення: поняття та ознаки. Склад правопорушення. Види правопорушень. Злочин та проступок. Види проступків.

Поняття юридичної відповідальності. Ознаки юридичної відповідальності. Мета і функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Принцип законності, принцип справедливості, принцип гуманізму, принцип неприпустимості аналогії закону і аналогії права, принцип невідворотності, принцип індивідуалізації покарання, принцип обґрунтованості. Загальні принципи правосуддя: змагальності процесу, право на захист особи, презумпція невинуватості. Класифікація юридичної відповідальності за галузевою ознакою та характером санкцій.

Поняття законності. Зміст законності. Принципи та гарантії законності. Принципи та структура правопорядку.
Орієнтовні питання до державного іспиту з предмету

«Теорія держави і права»

 1. Визначте місце навчальної дисципліни «Теорія держави і права» в системі соціальних та юридичних наук.

 2. Охарактеризуйте основні функції навчальної дисципліни «Теорія держави та права».

 3. Охарактеризуйте загальні передумови виникнення держави.

 4. Назвіть та охарактеризуйте основні теорії походження держави.

 5. Дайте визначення держави. Охарактеризуйте основні ознаки держави.

 6. Визначте сутність та призначення держави в суспільстві.

 7. Визначте мету та охарактеризуйте основні завдання держави.

 8. Назвіть та охарактеризуйте основні відмінності держави від інших організацій в суспільстві.

 9. Охарактеризуйте формаційний підхід у типології держави.

 10. Охарактеризуйте цивілізаційний підхід у типології держави.

 11. Назвіть та охарактеризуйте основні функції держави.

 12. Дайте визначення і охарактеризуйте основні ознаки національної держави.

 13. Дайте визначення та охарактеризуйте основні складові громадянського суспільства.

 14. Охарактеризуйте взаємозв’язок держави і громадянського суспільства.

 15. Дайте визначення і охарактеризуйте політичну систему суспільства.

 16. Визначте місце і роль держави в політичній системі суспільства.

 17. Визначте поняття «форма держави» та охарактеризуйте його елементи.

 18. Охарактеризуйте види форми державного правління.

 19. Назвіть і охарактеризуйте основні види монархічної форми правління.

 20. Назвіть і охарактеризуйте основні види республіканської форми правління.

 21. Охарактеризуйте основні види форми державного устрою.

 22. Дайте характеристику унітарній державі. Наведіть приклади.

 23. Охарактеризуйте федеративну державу. Наведіть приклади.

 24. Охарактеризуйте типи державного політичного режиму.

 25. Визначте сутність та основні ознаки демократичного політичного режиму.

 26. Назвіть та охарактеризуйте основні види антидемократичного політичного режиму.

 27. Дайте визначення поняття «механізм держави» та охарактеризуйте його складові елементи.

 28. Дайте визначення поняття «апарат держави» та охарактеризуйте його структуру.

 29. Дайте визначення та охарактеризуйте категорію «місцеве самоврядування».

 30. Охарактеризуйте співвідношення органів держави та місцевого самоврядування.

 31. Охарактеризуйте основні ознаки правової держави.

 32. Охарактеризуйте принцип розподілу державної влади.

 33. Дайте визначення поняття «політична система суспільства» та охарактеризуйте її.

 34. Визначте та охарактеризуйте співвідношення державної та політичної влади.

 35. Назвіть та охарактеризуйте основні сучасні концепції розвитку держави.

 36. Дайте визначення поняття «право» та назвіть його основні ознаки.

 37. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи права.

 38. Назвіть та охарактеризуйте основні функції права.

 39. Охарактеризуйте дію нормативно-правових актів у просторі, за колом осіб та у часі.

 40. Назвіть та охарактеризуйте основні форми (джерела) права.

 41. Охарактеризуйте співвідношення держави і права.

 42. Дайте визначення та охарактеризуйте види та ознаки соціальних норм.

 43. Визначте поняття «норма права» та охарактеризуйте його ознаки.

 44. Охарактеризуйте основні принципи класифікації норм права.

 45. Охарактеризуйте структуру норм права.

 46. Охарактеризуйте співвідношення системи права та системи законодавства.

 47. Охарактеризуйте принципи виокремлення галузей права.

 48. Дайте загальну характеристику галузей права.

 49. Охарактеризуйте систему законодавства та її структуру.

 50. Дайте визначення категорії «правотворення». Назвіть його основні етапи.

 51. Охарактеризуйте стадії, ознаки, принципи та функції правотворчості.

 52. Охарактеризуйте співвідношення правотворення і правотворчості.

 53. Охарактеризуйте законодавчій процес в сучасній Україні.

 54. Визначте поняття «реалізація норм права» та охарактеризуйте його основні ознаки.

 55. Охарактеризуйте основні форми реалізації норм права.

 56. Назвіть основні види прогалин в законодавстві та визначте можливі способи їх подолання.

 57. Охарактеризуйте ознаки та види актів застосування норм права.

 58. Охарактеризуйте види тлумачення правових норм.

 59. Назвіть та охарактеризуйте способи тлумачення правових норм.

 60. Дайте визначення поняття «правові відносини» та назвіть його основні ознаки.

 61. Охарактеризуйте класифікацію правових відносин.

 62. Дайте визначення поняття «правосуб’єктність» та охарактеризуйте його структуру.

 63. Охарактеризуйте державу як суб’єкт правових відносин.

 64. Дайте визначення поняття «об’єкт правових відносин» та охарактеризуйте види об’єктів правових відносин.

 65. Охарактеризуйте зміст правових відносин.

 66. Дайте визначення поняття та назвіть види юридичних фактів.

 67. Дайте визначення поняття «правова поведінка», назвіть та охарактеризуйте основні види правової поведінки.

 68. Дайте визначення поняття «правопорушення» та назвіть його основні ознаки. Охарактеризуйте ииди правопорушень.

 69. Дайте визначення поняття «юридична відповідальність» та назвіть його основні ознаки.

 70. Визначте мету та функції юридичної відповідальності.

 71. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи юридичної відповідальності.

 72. Охарактеризуйте загальні принципи правосуддя.

 73. Визначте поняття та зміст категорії «законність».

 74. Охарактеризуйте принципи та гарантії законності.

 75. Визначте принципи та охарактеризуйте структуру правопорядку.


ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ПРЕДМЕТУ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА»
Основна:

 1. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права. – К.: Кондор, 2006, - 477 с.

 2. Конституція України. — К, 1996.

 3. Котюк В. О. Основи держави і права. Навчальний посібник.-3-тє вид., доп. і перероб.- К.: Атіка, 2001.- 432 с.

 4. Куліш А.М., Сайко Л.Ю., Сінченко Ю.П. Теорія держави та права (опорні конспекти): навчальний посібник / А.М.Куліш, Л.Ю.Сайко, Ю.П.Сінченко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. –278 с.

 5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків, 2001.

 6. Теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. Навч. пос. – К., 2002.

 7. Федоренко Г.О. Теорія держави і права. Н. посіб. – К.: В-во КНЕУ, 2006. – 232 с.

Додаткова:

 1. Кузьминець О. В. Історія держави і права України: Навчальний посібник. - К.,2003.

 2. Кельман М. С. та інші. Загальна теорія держави та права: Підручник. – Львів, 2003.

 3. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Опорні конспекти: Навч.пос. – К., 2003.

 4. Загальна теорія держави та права / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. — X., 2002.

 5. Словник юридичних термінів (російсько-український). – К., 1994. – 532 с.

перейти в каталог файлов


связь с админом