Главная страница
qrcode

Тема 4. Лекціяdoc. Тема Бухгалтерський баланс (2 год) План лекції


НазваниеТема Бухгалтерський баланс (2 год) План лекції
АнкорТема 4. Лекціяdoc.doc
Дата24.09.2017
Размер66.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаТема 4. Лекціяdoc.doc
ТипДокументы
#18248
Каталог
Тема 4. Бухгалтерський баланс (2 год)

План лекції

  1. Бухгалтерський баланс як елемент методу, його зміст та побудова.

  2. Структура балансу.

  3. Типи господарських операцій та їх вплив на структуру та валюту балансу.  1. Бухгалтерський баланс як елемент методу, його зміст та побудова.Баланс це метод відображення стану господарських за­собів (майна) за їхнім складом і джерелами утворення у вартісній оцінці на певну дату.

За формою баланс — таблиця, на лівій стороні якої відобража­ють склад і розміщення господарських засобів і яка називається ак­тивом, а на правій стороні, що називається пасивом, відображають джерела формування господарських засобів. Слова "актив" і "пасив" означають відповідні сторони бухгалтерського балансу.

У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства і джерела їх формування об'єднані в економічно однорідні групи, кі називають статтями балансу.

Стаття – це елемент фінансового звіту, який відповідає крітеріям:
існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигід, пов’язаних з цією статтею
оцінка статті може бути достовірно визначена

В балансі наводяться


АКТИВ відображається в балансі за умови, що

оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ відображаються в балансі за умови, що

оцінка його може бути достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашенняВЛАСНИЙ КАПІТАЛ відображається в балансі

Одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни
Розділи балансу підприємства

Актив

Пасив

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними

Оборотні активи — грошо­ві кошти та їх еквіваленти, що необмежені у використан­ні, а також інші активи, при­значені для реалізації чи спо­живання протягом операцій­ного циклу чи 12 місяців з дати балансу

Витрати майбутніх періо­дів — витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періо­дів, але належать до наступ­них звітних періодів


Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахуван­ня його зобов'язань

Забезпечення наступних витрат і платежів — нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі відпустки, гарантії), цільові надходження

Довгострокові зобов'язан­ня — всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями

Поточні зобов'язання — зобо­в'язання, які будуть погаше­ні протягом операційного циклу або 12 місяців а дати балансу

Доходи майбутніх періодів — доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які нале­жать до наступних звітних періодівУ І розділі активу балансу "Необоротні активи" об'єднано статті: нематеріальні активи, основні засоби за первісною та залишковою вартістю (остання включається до складу валюти балансу) довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи.

У II розділі активу балансу "Оборотні активи" подаю про грошові кошти та їх еквіваленти, що не є обмежені у використанні, а також і інші активи призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу. До цього розділу належать: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари, векселі одержані, дебітори, грошові кошти і їх еквіваленти.

У III розділі активу балансу "Витрати майбутніх періодів» подають інформацію про витрати майбутніх періодів. Це витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних періодів.

У І розділі пасиву балансу "Власний капітал" відображають власний капітал підприємства, що дорівнює частині активу підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань. До власного капіталу відносять: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. Власний капітал є важливим джерелом активів підприємств.

У II розділі пасиву балансу "Забезпечення наступних витрат і платежів" подають інформацію про нараховані у звітму періоді майбутні витрати та платежі, величину яких на дату складання балансу можна визначити тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел. До цього розділу належать забезпечення виплат відпусток і гарантійних зобов'язань, додаткове пенсійне забезпечення, фінансування.

У III розділі пасиву балансу "Довгострокові зобов'язання подають інформацію про залучені кошти банків, шляхом випущених підприємством облігацій на довгостроковій основі з нарахуванням відсотків. Це зобов'язання, які будуть погашені в строк більше одного року.

У IV розділі пасиву балансу "Поточні зобов'язання" відображають зобов’язання, які будуть погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. Це зобов'язання за одержаними кредитами банку, виданими підприємством векселями, кредиторською заборгованістю за товари, роботи і послуги, поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, зі страхування, оплати праці тощо.

У 5 розділі пасиву балансу "Доходи майбутніх періодів" відображають доходи, отримані протягом поточного або попередніх періодів, які належать до наступних звітних періодів. До доходів майбутніх періодів відносять, зокрема, доходи одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручку за вантажні перевезення, виручку від продажу квитків транспортних та театрально-видовищних підприємств, абонентну плату за користуванням засобами зв'язку тощо.Статті балансу змінюють своє значення під впливом господарських операцій *
* Господарська операція – факт діяльності, що впливає на стан майна, капіталу, зобов’язань.

Типи господарських операцій за впливом на баланс

І

Актив + Актив -

ІІ

Пасив +

Пасив -

ІІІ

Актив +


Пасив +
ІУ
Актив -


Пасив -


Операції І типу: Зміна статей активу балансу (А+/А-)

З поточного рахунку одержано гроші в касу підприємства для виплати заробітної плати 2000 грн.

Каса + 2000
Поточний
рахунок - 2000
Баланс 73500

Баланс 73500


Операції ІІ типу: Зміна статей пасиву балансу (П+/П-)

За рахунок кредиту банку сплачено постачальникам за товари 3000 грн.

Кредити банку +3000

Постачальники -3000

Баланс 73500

Баланс 73500


Операції ІІІ типу:

Збільшення одночасно статей активу і пасиву балансу (А+/П+):

Надійшли товари від постачальника 1500 грн.


Товари + 1500

Постачальники + 1500

Баланс 75000

Баланс 75000Операції ІУ типу: Зменьшення одночасно статей активу і пасиву балансу (А-/П-):

З поточного рахунку сплачено постачальникам за товари 2000 грн.

Поточний рахунок - 2000

Постачальники - 2000

Баланс 73000

Баланс 73000


Висновок:


Кожна господарська операція торкається, як мінимум, двох статей при обов’язковій умові збереження рівняння між активом і пасивом балансу

перейти в каталог файлов


связь с админом